JOINTOUR LTTWC:TG_WTG0308J เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ(จุงเฟรา)ยุโรปแอลป์ 8วัน TG
บินสายการบินไทยTG ชมเมือง ชมปราสาท ขึ้นจุงเฟรา เดินทางช่วง มี.ค. - เม.ษ. 2561 ราคา 65,900.- รวมค่าวีซ่า เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ ชมเมืองฮัลสตัดซ์ ช้อปปิ้งDesigner Outlet Salzburg ชมทะเลสาบกษัตริย์ เที่ยวเมืองอินซ์บรูกซ์ เที่ยวกรุงวาดุส นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ป่าดำแบล็คฟอเรสท์ ชมทะเลสาบทิทิเซ่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต
 
JOIN TOUR PGVN09 เกาะฟู้โกว๊ก 3วัน (ธ.ค.60-มี.ค.61)
ซินจ่าว..เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ เกาะสวรรค์ น้ำใส บินหรู บางกอกแอร์เวย์ ดำน้ำตื้นชมปะการัง..เกาะฮอมดำ น้ำตกสวยตราง เจดีย์ร้อยล้าน..โฮโกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุด ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ต พิเศษ..เมนูซีด(กุ้ง ปลาเผา ปูนึ่ง ปลาหมึก หม้อไฟทะเล ไวน์แดง แถมฟรี ชุดชินจ่าว
 

การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally
อีกบริการหนึ่งของบริษัท ลายน้ำทอง แทรเวล จำกัด เราสามารถรับจัดกิจกรรม Building และ Walk Rally ให้กับองค์กรต่างๆได้อีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้าง แรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งสมารถลดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่ เข้าใจกันภายในองค์กรได้อีกด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในเชิงธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการที่องค์กรจะประสบความ สำเร็จได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ปัจจัย "คน" หรือ พนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และมีทักษะในการ ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ต่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ (กาย) และแนวคิดที่มีต่อการทำงาน (จิต)

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.