JOIN ZEG: AZICN43 KOREA BEAUTIFUL AUTUMN 5D3N (XJ) บ่าย
ชมวิวธรรมชาติข้ามสะพานแขวนมาจูโฮซู พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งย่านเมียงดง พระราชวังด็อกกุง โซลทาวเวอร์ ชมวิว สวยๆ ณ อุทยานบุกฮันซาน เดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2561
 
JOIN LTTZGT:DME02_TG_HILIGHT RUSSIA 7D 5N (SEP-NOV18)
พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน
 

การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally
อีกบริการหนึ่งของบริษัท ลายน้ำทอง แทรเวล จำกัด เราสามารถรับจัดกิจกรรม Building และ Walk Rally ให้กับองค์กรต่างๆได้อีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้าง แรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งสมารถลดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่ เข้าใจกันภายในองค์กรได้อีกด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในเชิงธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการที่องค์กรจะประสบความ สำเร็จได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ปัจจัย "คน" หรือ พนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และมีทักษะในการ ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ต่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ (กาย) และแนวคิดที่มีต่อการทำงาน (จิต)

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.