JOIN TOUR : XW-X11:ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน 3คืน (ม.ค.-มี.ค.)
สัมผัส ซีอาน ดินแดนแห่งอารยธรรมจีน สุสานกองทัพทหารฉินซี ลั่วหยาง เติงเฟิง วัดเส้าหลิน นั่งรถราง ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ประตูหลี้จิ่ง ถ้ำหลงเหมิน หลิงเป่า ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน จัตุรัสห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง ถนนคนเดินหุยเหมิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เดินทางสบายโดยสายการบินNOKSCOOT ลำใหญ่ B777-200ER
 
JOINTOUR LTTSSH:เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (3U) MAR-JUL\'18
บินสายการบิน เสฉวนแอร์ไลน์ 3U เขาง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซีศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ อาหารพิเศษ สมุนไพรจีน ออกเดินทาง MAR-JUL ราคาเริ่มต้น 18,999 บาทต่อท่าน
 

การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally
อีกบริการหนึ่งของบริษัท ลายน้ำทอง แทรเวล จำกัด เราสามารถรับจัดกิจกรรม Building และ Walk Rally ให้กับองค์กรต่างๆได้อีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้าง แรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งสมารถลดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่ เข้าใจกันภายในองค์กรได้อีกด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในเชิงธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการที่องค์กรจะประสบความ สำเร็จได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ปัจจัย "คน" หรือ พนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และมีทักษะในการ ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ต่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ (กาย) และแนวคิดที่มีต่อการทำงาน (จิต)

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.