JOINTOUR LTTZE:XJ_NRT17_STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5วัน 3คืน(MAY-JUN)
บินสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียวสกายทรี-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ เดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคาเริ่่มต้น 23,999 บาท
 
JOINTOUR LTTCIG: ดาลัด-มุยเน่ 3วัน 2คืน บิน VZ (FEB-MAR)
บินสายการบิน เวียดเจ็ดแอร์ไลน์ VZ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว
่๋JOINTOUR LTTITC:XW-T24 GRAND TAIWAN 6วัน 4คืน (๋JAN-MAR)
เกาสง วัดโฝกวังซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ศูนย์ศิลปโกดัง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ลุ่ยฟ่งไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เกาสง 1คืน เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.